مترجم سایت

مترجم سایت

azerturk آذرتورك
 
azerturk آذرتورك
من فخر ائليرم توركم و فخر ائليرم آذربايجانلييام
آنا یارپاق    ایلگی      
جمعه 4 فروردین 1391 :: نويسنده : امير

تاريخ در ايران باغرض ورزي هاي متعدد وباگرايشهاي آريايي توام بوده و درراهي ناهموار ,فاجعه آميز ودور ازحقيقت قرار گرفته است.بطوريكه ازمسير واقعي خود خارج شده وتحت حاكميت وكنترل حاكمان منحوس فارس وپهلوي دست نشانده آمريكايي ,انگليسي  وهمچنين تحت تاثير تئوري نژاد پرستانه آريايي قرار گرفته وتاريخ ايران را منحصر به آريا وپارسيان دانسته است.چنانكه تاريخ ديگراقوام وملل درايران ناديده گرفته مي شود .همانطوركه مي دانيم ايران كشوري چند مليتي بوده وهمه اقوام وملت آن داراي تاريخ ,زبان وفرهنگ خاص خود بوده وخواهد بود.يكي از اقوام يا ملتي كه تاريخ ,زبان وادبيات بسيار غني داشته وتمدن ساز بشري بوده وهم درايران وهم درجهان تاثيرگذار بوده وهم امپراطوري ها به وجود آورده وهم امپراطوري هايي رامغلوب ساخته ترك ها بوده اند.حتي درايران پس ازاسلام هم, قدرت وپرچم اسلام دردست تركان بوده وبازهم درجهان وايران تاثيرگذاربوده اندوتاريخ به اين ادعا گواهي مي دهد.چنانكه درايران پس ازاسلام تركها حاكميت داشته اند وحكومت هايي ايجادكرده اند. درايران پيش ازاسلام هم تركها موجوديت وحاكميت داشته اند وامپراطوري ها وحكومت هايي راداشته اند.اما متاسفانه تاريخ درايران تحريف وجعل شده وابزاري براي تئوري نژادپرستانه آريايي  وسياست هاي شوم حاكمان آريايي ساختگي ودست نشانده آمريكايي – انگليسي شده است وما ازشناخت تاريخ ,هويت وتحصيل به زبان مادري خود محروم شده ايم.اين آمريكا وانگليس بودند كه پهلوي هارا با ايدئولوژي آريايي ونژادپرستانه درايران به حاكميت رساندندوآنها هم افكارفاشيستي خودرابرايران حاكم ساختند.حاكمان پهلوي حتي سعي درنابودي زبان وتاريخ ملت واقوام غيرفارس برآمدند وآنها را ازشناخت تاريخ وتحصيل به زبان مادري خود محروم كردندودرنهايت اينكه خودشان نيز قرباني بازي ها وسياست هاي غيراخلاقي وافكار فاشيستي شدند.اما هنوز هم سياست هاي غير اخلاقي وغيرانساني به پايان نرسيده است واين بازي هاي غيراخلاقي ادامه دارد وهمچنان ازحقوق اوليه خود محروم گشته ايم.درنهايت اينكه تاريخ درايران برده سياست ها وبازي هاي غير انساني وغير اخلاقي بوده است.شايد زمان آن رسيده باشد كه پرده تحريف ازروي حقايق برداشته شودوبه شناخت تاريخ ,ادبيات وزبان خود برويم.ما مي توانيم بامطالعه كتابهاي تاريخي معتبر به شناخت بهتر تاريخ خودمان برسيم ويكي ازكتابهايي كه من هم از آن بهره جسته ام ومي خواهم آن رامعرفي كنم ,كتاب تاريخ ديرين تركان ايران نوشته پروفسور دكتر محمدتقي زهتابي(كيريشچي)مي باشد.


گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم : تاريخ
یارپاق لار :
 
   
 
Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : MyTheme.ir